Welke ESTA-kwalificatievragen worden gesteld?

Gepubliceerd: Sep 11, 2018, Bewerkt: Oct 16, 2022 | Tags: ESTA vragen, ESTA-aanvraag, ESTA geschiktheid

De negen ESTA-kwalificatievragen zijn bedoeld om de U.S. Customs and Border Protection (CBP - dienst douane en grensbescherming) te helpen om te bepalen of een aanvrager in het kader van het Visa Waiver Program in de Verenigde Staten kan worden toegelaten. Elk van deze vragen is van groot belang omdat de antwoorden van aanvragers op vragen over onder meer persoonlijke gezondheid, strafblad, druggebruik, terroristische activiteiten, ambities om in de VS te werken, immigratie- en visumgeschiedenis voor de VS, alsook hun reisgeschiedenis naar bepaalde landen in Afrika en het Midden-Oosten, duidelijk aangeven of een aanvrager mogelijk een veiligheidsrisico vormt.

Deze vragen zijn afkomstig van de volgende site: https://cbp.gov/

ESTA-kwalificatievraag 1

"Lijdt u aan een lichamelijke of geestelijke stoornis; of bent u een gebruiker van of verslaafd aan narcotica; of lijdt u momenteel aan één van de volgende ziektes (besmettelijke ziektes zijn gespecificeerd ingevolge section 361(b) of the Public Health Service Act): cholera, difterie, besmettelijke tuberculose, pest, pokken, gele koorts, virale hemorragische koortsvirussen, waaronder ebola, lassavirus, marburgvirus, Crimeon-Congo hemorragische koorts, ernstige acute aandoeningen van de luchtwegen die op andere personen kunnen worden overgedragen en die waarschijnlijk de dood tot gevolg hebben?"

De eerste ESTA-kwalificatievraag heeft betrekking op de fysieke en mentale gezondheid, het drugsgebruik en de infectieziekten van een aanvrager. In deze vraag wordt specifiek aangegeven welke soorten ziekten de aanvrager moet melden. Deze gezondheidsgerelateerde onderwerpen zijn in één vraag samengevoegd, omdat ze allemaal worden gezien als risico voor de gezondheid van Amerikaanse inwoners en het Amerikaanse zorgstelsel. Het is logisch dat de Amerikaanse overheid overdraagbare ziekten en andere gezondheidsgerelateerde risico's wil beheersen en reguleren.

ESTA-kwalificatievraag 2

"Bent u ooit gearresteerd of veroordeeld voor een misdrijf dat heeft geleid tot ernstige materiële schade of ernstig letsel aan een andere persoon of schade aan een overheidsinstelling?"

In de tweede ESTA-kwalificatievraag wordt de aanvrager verzocht om met "ja" of "nee" te antwoorden op vragen over misdrijven die niet drugsgerelateerd zijn en schade hebben berokkend aan een persoon of iemands eigendommen. Vroeger werd in deze vraag de term "moreel schandelijke daad" gebruikt, wat bij aanvragers verwarring veroorzaakte over de juridische definitie ervan. Gelukkig heeft het DHS de vraag aangepast naar de huidige vorm hierboven. Hoewel de vraag hierdoor duidelijker is geworden, introduceert de term "ernstig" subjectiviteit bij de interpretatie van de vraag. De ernst van de schade van een eerder misdrijf is iets dat de aanvrager beoordeelt. Elke Europese overheid hanteert een andere indeling van de ernst van strafbare feiten dan de Verenigde Staten, waar strafbare feiten worden geclassificeerd als felonies, infractions (ook violations genoemd) of misdemeanors (misdaden, misdrijven of overtredingen). Afhankelijk van de totale schade worden misdemeanors bijvoorbeeld meestal beschouwd als 'minder ernstige' strafbare feiten. Het gaat dan om feiten als kleine diefstal, openbare dronkenschap, vandalisme, roekeloos rijden en cannabisbezit. Felonies zijn zeer ernstig en omvatten strafbare feiten zoals doodslag, moord, inbraak, belastingontduiking, brandstichting, hoogverraad, fraude enzovoort. De aanvrager dient er echter rekening mee te houden dat ESTA bij het uitvoeren van controles op de aanvragen toegang heeft tot de strafregisters en politiedossiers van Europese overheden.

ESTA-kwalificatievraag 3

"Heeft u ooit een wet overtreden in verband met bezit, gebruik of distributie van illegale verdovende middelen?"

De derde ESTA-kwalificatievraag heeft betrekking op drugsgerelateerde misdrijven. In tegenstelling tot andere vragen op het ESTA-formulier, is deze vraag erg duidelijk, beknopt en eenvoudig te interpreteren, ongeacht waar de aanvrager woont of staatsburger is. Elke ESTA-aanvrager die wetten met betrekking tot het verwerken, gebruiken of verspreiden van illegale drugs heeft overtreden, moet op deze vraag "ja" antwoorden.

ESTA-kwalificatievraag 4

"Bent u van plan om deel te nemen of heeft u ooit deelgenomen aan terroristische handelingen, spionage, sabotage of genocide?"

De vierde ESTA-kwalificatievraag is duidelijk geformuleerd en is bedoeld om aanvragers uit te sluiten die zich schuldig hebben gemaakt aan terrorisme, spionage, sabotage of genocide. In deze vraag wordt niet gevraagd naar eerdere veroordelingen van de aanvrager met betrekking tot dergelijke activiteiten, maar wordt de ESTA-aanvrager verzocht om aan te geven of hij of zij aan dergelijke activiteiten wenst deel te nemen tijdens zijn of haar verblijf in de Verenigde Staten. Indien de aanvrager dergelijke activiteiten werkelijk wenst uit te voeren, moet hij of zij deze vraag met "ja" beantwoorden. Terrorisme is volgens Van Dale:

"(het plegen van) gewelddaden (individuele of collectieve aanslagen, gijzelingen, verwoestingen) ter demoralisering van de bevolking om een politiek doel te bereiken".

Spionage is de "het stiekem onderzoeken en achterhalen van (staats)geheimen".

Sabotage is "het moedwillig beschadigen van materieel als strijdmiddel; handeling die opzettelijk iets in de war stuurt".

Genocide wordt ook wel volkerenmoord genoemd en is "het uitmoorden van een volk, ras".

ESTA-kwalificatievraag 5

"Heeft u zich ooit schuldig gemaakt aan zwendel of zichzelf of anderen vals voorgedaan teneinde een visum voor of toegang tot de Verenigde Staten te verkrijgen of anderen te helpen om zulks te verkrijgen?"

Aanvragers die zich schuldig hebben gemaakt aan fraude en het geven van een onjuiste voorstelling bij het aanvragen van een Amerikaans visum of elektronische vergunning worden beschouwd als veiligheidsrisico's. Daarom heeft het CBP hier een vraag aan gewijd op het ESTA-kwalificatieformulier, zodat dergelijke personen geen vergunning krijgen. Ongeacht of het misdrijf voor eigen gewin of voor dat van een ander is gepleegd, moet de ESTA-aanvrager melden dat hij of zij fraude heeft gepleegd of een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven, ook al is hij of zij niet in staat van beschuldiging gesteld of niet opgepakt.

ESTA-kwalificatievraag 6

"Zoekt u momenteel werk in de Verenigde Staten of heeft u vroeger in de Verenigde Staten gewerkt zonder voorafgaande toestemming van de Amerikaanse overheid?"

Reizigers die de Verenigde Staten bezoeken en deelnemen aan het Visa Waiver Program of andere niet-werkgerelateerde visa hebben, maken zonder toestemming van de Amerikaanse overheid misbruik van de voorwaarden van hun verblijf als ze in de Verenigde Staten werken. Deze vraag is bedoeld om ESTA-aanvragers uit te sluiten die in de Verenigde Staten willen werken of die eerder de voorwaarden van hun Amerikaans visum hebben overtreden. Bezoekers aan de Verenigde Staten mogen geen werkzaamheden uitvoeren op basis van een B1-visum of het VWP en moeten het gepaste werkvisum verkrijgen voordat ze in de Verenigde Staten aan enige vorm van betaald werk beginnen. Een ESTA kan niet worden gebruikt door werkzoekenden, maar kan waarschijnlijk worden gebruikt om te reizen voor een sollicitatiegesprek dat al vóór uw aankomst in de VS werd gepland. Aan de grens kunnen aanvragers met een goedgekeurde ESTA worden gevraagd uit te leggen dat het doel van hun bezoek een gepland sollicitatiegesprek is. Bovendien moet de aanvrager op zijn Amerikaanse landingskaart aangeven dat het doel van zijn of haar reis zakelijk is.

ESTA-kwalificatievraag 7

"Is u ooit een visum voor de V.S. ontzegd, dat u had aangevraagd met uw huidige of eerdere paspoort, of is u ooit toegang tot de Verenigde Staten geweigerd of heeft u ooit een aanvraag voor toelating op een Amerikaanse aankomsthaven ingetrokken?"

In de zevende ESTA-kwalificatievraag wordt duidelijk informatie gevraagd over eerdere afwijzingen van Amerikaanse visumaanvragen en weigeringen aan de grens van de VS. Hier wordt ook gevraagd of een ESTA-aanvrager eerder zijn of haar aanvraag aan de grens van de VS heeft ingetrokken. Het CBP gaat ervan uit dat een aanvrager die zijn of haar aanvraag aan de grens intrekt, heeft gehandeld uit angst dat hem of haar de toegang tot de VS zal worden geweigerd. Vandaar dat ingetrokken aanvragen naast afwijzingen voorkomen. Let op, bij deze vraag wordt geen informatie gevraagd over eerdere ESTA-afwijzingen, aangezien het systeem bij het indienen automatisch uw aanvraaggeschiedenis zal opvragen. Vaak maken mensen fouten in hun ESTA-aanvraag en wordt hun aanvraag daardoor afgewezen. Een aannemelijk scenario is dat de ESTA-aanvrager die het formulier opnieuw moet indienen en deze vraag met ''ja'' beantwoordt, opnieuw met hetzelfde probleem te maken krijgt.

ESTA-kwalificatievraag 8

"Heeft u ooit langer in de Verenigde Staten verbleven dan de door de Amerikaanse overheid aan u toegestane toelatingsperiode?"

Langer in de Verenigde Staten blijven dan de verblijfsperiode die uw visumvrijstelling of visum toestaat en de voorwaarden van een visum schenden worden als ernstige overtredingen beschouwd. Personen die eerder langer dan toegestaan door hun Amerikaans visum of ESTA in de Verenigde Staten zijn gebleven, kunnen dus problemen verwachten bij het verkrijgen van volgende visa of elektronische reisvergunningen voor de Verenigde Staten. Zelfs een overschrijding van de toegestane verblijfsduur van een visum of ESTA met een dag zal gevolgen hebben voor de toekomstige toelaatbaarheid van een ESTA-aanvrager in de Verenigde Staten.

ESTA-kwalificatievraag 9

"Bent u in Iran, Irak, Libië, Noord Korea, Somalië, Soedan, Syrië of Jemen geweest, of hebt u deze landen bezocht op of na 1 maart 2011?"

In 2016 zijn aanvullende regels ingevoerd vanwege verhoogde veiligheidseisen en terroristische dreiging. De negende ESTA-kwalificatievraag is in het ESTA-formulier opgenomen om personen uit te sluiten die sinds 2011 naar Iran, Irak, Libië, Noord Korea, Somalië, Soedan, Syrië of Jemen zijn gereisd. Het DHS is van mening dat deze landen een veiligheidsrisico vormen en ESTA-aanvragers die sinds 2011 in deze landen zijn geweest, zullen dit dan ook op hun ESTA-aanvraag moeten vermelden.

Conclusie

Als deze vraag met ''ja'' wordt beantwoord, zal de ESTA-aanvraag waarschijnlijk worden afgewezen. Zorg dus dat u de vragen volledig begrijpt door ze aandachtig te lezen voordat u ze beantwoordt. Als u "ja" antwoordt, vraagt het systeem u om uw antwoord te bevestigen voordat u kunt doorgaan. Misleiden of opzettelijk valse informatie verstrekken bij het beantwoorden van de kwalificatievragen of in enig deel van uw formulier, zal waarschijnlijk leiden tot een afwijzing van uw ESTA-aanvraag. 

Als u in het bezit bent van een paspoort van een land dat in aanmerking komt voor visumvrijstelling en een ESTA wilt aanvragen voor toeristische, zakelijke, medische of doorreis doeleinden, begin dan aan uw aanvraag, of bezoek de FAQ (veel voorkomende vragen) om meer over de ESTA te weten te komen.

Doe een aanvraag voor ESTA

Delen

FacebookTwitterYoutube

Doe een aanvraag voor ESTA

ESTA is een vereiste reistoestemming voor in aanmerking komende reizigers die de Verenigde Staten binnenkomen over land, door de lucht of over zee voor bezoeken van minder dan 90 dagen.

Doe een aanvraag voor ESTA